Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Kritéria přijímacího řízení

Osmileté studium

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 16. 4. a 17. 4. 2024.

Do osmiletého studia přijímáme žáky po ukončení 5. ročníku ZŠ. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z jednotné zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška (organizuje CERMAT) je tvořena testy z českého jazyka a matematiky. Každý z testů je hodnocen maximálně 50 body.

Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 6 bodů, přičemž se hodnotí prospěch za 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku. Za průměr 1,0 v každém hodnoceném pololetí obdrží uchazeč po 3 bodech, za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje (je bodován prospěch od 1,0 do 1,3). Uchazečům z odborných a uměleckých škol se do průměru započítávají pouze všeobecně vzdělávací předměty. Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 106 bodů.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:

 1. vyšší součet bodů z testů z českého jazyka a matematiky,
 2. dosažený počet bodů z testu z matematiky,
 3. procentuální úspěšnost v otevřených úlohách z matematiky,
 4. procentuální úspěšnost v otevřených úlohách z českého jazyka a literatury,
 5. procentuální úspěšnost v nestandartních úlohách a problémech z matematiky,
 6. procentuální úspěšnost v porozumění textu z českého jazyka a literatury.

Žák, který získá z testu z českého jazyka pouze deset a méně bodů nebo z testu z matematiky pouze deset a méně bodů v rámci jednotné přijímací zkoušky, nesplnil kritéria přijímacího řízení.


Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení z ekvivalentu 4. ročníku a poloviny 5. ročníku základní školy.

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce.

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí následovně:

Zkouška má celkem 4 části, bodová dotace 15, 10, 10, 15 bodů, doba trvání zkoušky 45 minut. Celkem maximálně 50 bodů.

Úkoly jsou odstupňovány podle kvantity požadavků pro 8leté studium.

Úkoly:

 1. Žák přečte neumělecký text o rozsahu 15 řádků a odpoví na 5 otázek vyplývajících z textu.
 2. Žák povede rozhovor se zkoušejícím na zadané téma. Doba rozhovoru 4 minuty.
  Okruhy – domov, škola, rodina, zájmová činnost.
 3. Žák doplní na vynechaná místa vhodná pojmenování do 8 připravených vět. Synonymita, popř. rozličnost pojmenování je vítána.
 4. Žák samostatně popíše obdržený obrázek 10 připravenými větami.

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor, 0 – 20 bodů - nesplněna kritéria přijímacího řízení.

 
Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)

 Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025 č.j. MSMT-26560/2021-1 ze dne 31. 10. 2023 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz bod Přijímání uchazečů o studium s předchozím vzděláním zahraničí).
Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.
Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč nemůže předložit.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 60.

 

Šestileté studium

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 16. 4. a 17. 4. 2024.

Do šestiletého studia přijímáme žáky po ukončení 7. ročníku ZŠ. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z jednotné zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška (organizuje CERMAT) je tvořena testy z českého jazyka a matematiky. Každý z testů je hodnocen maximálně 50 body.

Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 6 bodů, přičemž se hodnotí prospěch za 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku. Za průměr 1,0 v každém hodnoceném pololetí obdrží uchazeč po 3 bodech, za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje (je bodován prospěch od 1,0 do 1,5). Uchazečům z odborných a uměleckých škol se do průměru započítávají pouze všeobecně vzdělávací předměty. Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

Další 4 body mohou získat žáci, kteří se umístili na 1. – 3. místě v obvodním kole předmětových olympiád nebo konverzačních soutěžích v cizích jazycích v letošním školním roce (nutno doložit originálem diplomu).

Hodnotí se následující soutěže:

Astronomická olympiáda, Biologická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Geologická olympiáda, Chemická olympiáda, Matematická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v jazyce anglickém, Soutěž v jazyce francouzském, Soutěž v jazyce německém, Soutěž v jazyce ruském, Zeměpisná olympiáda.

Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 110 bodů.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:

 1. vyšší součet bodů z testů z českého jazyka a matematiky,
 2. dosažený počet bodů z testu z matematiky,
 3. procentuální úspěšnost v otevřených úlohách z matematiky,
 4. procentuální úspěšnost v otevřených úlohách z českého jazyka a literatury,
 5. procentuální úspěšnost v nestandartních úlohách a problémech z matematiky,
 6. procentuální úspěšnost v porozumění textu z českého jazyka a literatury.

Žák, který získá z testu z českého jazyka pouze deset a méně bodů nebo z testu z matematiky pouze deset a méně bodů v rámci jednotné přijímací zkoušky, nesplnil kritéria přijímacího řízení.


Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají přihlášku přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení z ekvivalentu 6. ročníku a poloviny 7. ročníku základní školy.

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce.

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí následovně:

Zkouška má celkem 4 části, bodová dotace 15, 10, 10, 15 bodů, doba trvání zkoušky 45 minut. Celkem maximálně 50 bodů.

Úkoly jsou odstupňovány podle kvantity požadavků pro 6leté studium.

Úkoly:

 1. Žák přečte neumělecký text o rozsahu 20 řádků a odpoví na 5 otázek vyplývajících z textu.
 2. Žák povede rozhovor se zkoušejícím na zadané téma. Doba rozhovoru 5 minut.
  Okruhy – domov, škola, rodina, zájmová činnost.
 3. Žák doplní na vynechaná místa vhodná pojmenování do 10 připravených vět. Synonymita, popř. rozličnost pojmenování je vítána.4.
 4. Žák samostatně popíše obdržený obrázek 12 připravenými větami.

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor, 0 – 20 bodů - nesplněna kritéria přijímacího řízení.


Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025 č.j. MSMT-26560/2021-1 ze dne 31. 10. 2023 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz bod Přijímání uchazečů o studium s předchozím vzděláním zahraničí).
Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.
Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč nemůže předložit.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30.

 

Čtyřleté studium

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 12. 4. a 15. 4. 2024.

Do čtyřletého studia přijímáme žáky po ukončení 9. ročníku ZŠ. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z jednotné zkoušky. Jednotná přijímací zkouška (organizuje CERMAT) je tvořena testy z českého jazyka a matematiky. Každý z testů je hodnocen maximálně 50 body.

Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 16 bodů, přičemž se hodnotí prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Za průměr 1,0 v každém hodnoceném pololetí obdrží uchazeč po 8 bodech, za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje (je bodován prospěch od 1,0 do 1,5). Uchazečům z odborných a uměleckých škol se do průměru započítávají pouze všeobecně vzdělávací předměty. Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

Další 4 body mohou získat žáci, kteří se umístili na 1. – 3. místě v obvodním kole předmětových olympiád nebo konverzačních soutěžích v cizích jazycích v letošním školním roce (nutno doložit originálem diplomu).

Hodnotí se následující soutěže:

Astronomická olympiáda, Biologická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Geologická olympiáda, Chemická olympiáda, Matematická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v jazyce anglickém, Soutěž v jazyce francouzském, Soutěž v jazyce německém, Soutěž v jazyce ruském, Zeměpisná olympiáda.

Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 120 bodů.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:

 1. vyšší součet bodů z testů z českého jazyka a matematiky,
 2. dosažený počet bodů z testu z matematiky,
 3. procentuální úspěšnost v otevřených úlohách z matematiky,
 4. procentuální úspěšnost v otevřených úlohách z českého jazyka a literatury,
 5. procentuální úspěšnost v nestandartních úlohách a problémech z matematiky,
 6. procentuální úspěšnost v porozumění textu z českého jazyka a literatury.

 Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení z ekvivalentu 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školy.

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce.

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí následovně:

Zkouška má celkem 4 části, bodová dotace 15, 10, 10, 15 bodů, doba trvání zkoušky 45 minut. Celkem maximálně 50 bodů.

Úkoly jsou odstupňovány podle kvantity požadavků pro 4leté studium.

Úkoly:

 1. Žák přečte neumělecký text o rozsahu 25 řádků a odpoví na 5 otázek vyplývajících z textu.
 2. Žák povede rozhovor se zkoušejícím na zadané téma. Doba rozhovoru 6 minut.
  Okruhy – domov, škola, rodina, zájmová činnost.
 3. Žák doplní na vynechaná místa vhodná pojmenování do 12 připravených vět. Synonymita, popř. rozličnost pojmenování je vítána.
 4. Žák samostatně popíše obdržený obrázek 14 připravenými větami.

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor, 0 – 20 bodů - nesplněna kritéria přijímacího řízení.


Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025 č.j. MSMT-26560/2021-1 ze dne 31. 10. 2023 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz bod Přijímání uchazečů o studium s předchozím vzděláním zahraničí).
Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.
Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč nemůže předložit.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 60.

 

Počet otevíraných tříd:

 • 2 třídy osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ – 60 žáků, studijní obor 79-41-K/81
 • 1 třída šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/61
 • 2 třídy čtyřletého studia pro žáky z 9. tříd ZŠ – 60 žáků, studijní obor 79-41-K/41

 

V Praze dne 31. 1. 2024

 

Mgr. Jitka Fišerová

ředitelka gymnázia


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)