Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Volitelné předměty

Aktivita je zaměřena na žáky gymnázia, kteří navštěvují druhý, třetí a čtvrtý ročník čtyřletého studia a vyššího stupně víceletého studia (tj. sexty – oktávy víceletého studia a druhý - čtvrtý ročník čtyřletého studia).

 

Cíle klíčové aktivity:

1) Vytvořit nebo inovovat osnovy a metodiku 12 volitelných seminářů z matematiky, přírodovědných a technických oborů a volitelných předmětů zaměřených na rozvoj čtenářské a finanční gramotnosti.

2) Rozšířit nabídku volitelných předmětů tak, aby měli žáci možnost vybrat si předměty podle svého zájmu a předpokládaného dalšího studia a odborné orientace.

3) Seznámit žáky s novými poznatky různých vědních oborů, motivovat je k zájmu o vědu a přiblížit jim studium na VŠ.

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Škola rozšíří nabídku volitelných předmětů o nejméně 12 předmětů zaměřených na matematiku, přírodovědné a technické obory a volitelných předmětů zaměřených na rozvoj čtenářské a finanční gramotnosti.

Je možné nabídnout a otevřít i volitelný předmět, který rozvíjí čtenářskou gramotnost v cizím jazyce.

Ke každému předmětu bude předem zpracován sylabus, který bude k dispozici studentům při výběru. Nabídka předmětů bude rozšířena tak, aby byl uspokojen zájem naprosté většiny žáků. V jedné studijní skupině bude přibližně 16 žáků.

Povinností každého žáka bude vytvořit v daném předmětu konkrétní výstup (seminární práci, prezentaci, učební pomůcku pro ostatní studenty ...)

Osnovy předmětů budou začleněny do školního vzdělávacího programu školy.

Výuka bude probíhat po celou dobu trvání projektu, tj. po celý školní rok 2012/2013, 2013/2014. Výuka jednoho předmětu potrvá nejméně jeden celý školní rok, tj. 10 měsíců.

Žáci si budou vybírat předměty podle svého zájmu na základě zpracovaných sylabů. Počet nabízených předmětů bude vyšší než počet předmětů, které se po výběru žáků otevřou, otevřeny budou ty předměty, o které bude největší zájem.

Předměty budou vyučovat vybraní učitelé gymnázia a externí lektoři z vysokých škol a odborných pracovišť.

Součástí klíčové aktivity je školení uživatelů software Mathematica.

 

Příklady plánovaných volitelných předmětů:

 • Diferenciální a integrální počet v praxi: Předmět zaměřený na matematickou analýzu a její využití v různých oborech. Součástí výuky bude využití programu Mathematica.
 • Matematická gramotnost: Předmět pro sextu víceletého a druhý ročník čtyřletého studia rozvíjející základní matematické dovednosti.
 • Pravděpodobnost a statistika: Předmět podrobněji vysvětlující témata z pravděpodobnosti a statistiky zaměřený na praktické aplikace těchto oborů a interpretaci statistických dat. Součástí výuky bude využití programu Mathematica.
 • Finanční matematika: Předmět zaměřený na využití matematiky ve finančnictví. Pro výuku tohoto předmětu je předběžně domluvena spolupráce s pedagogy MFF UK.
 • Finanční gramotnost: Volitelný předmět zaměřený na finanční gramotnost. Výuka je předběžně dohodnuta s ing. Miroslavem Škvárou (nezávislý finanční poradce a lektor v oblast soft a hard skills, přednáší externě na Czech Management Institute Praha).
 • Svět očima fyziky: Předmět shrnující středoškolskou fyziku a její propojení s praxí.
 • Obecná a fyzikální chemie: Předmět zabývající se z teoretického i praktického hlediska obecnou a analytickou chemií.
 • Biochemie a její aplikace: Předmět zaměřený na chemické děje v organismech s důrazem na propojení chemických a biologických poznatků.
 • Ekologie a evoluční biologie: Moderní pohled na ekologii, evoluční biologii a jejich vzájemnou souvislost.
 • Biologie zdraví a nemoci: Předmět zaměřený na biologické základy medicíny a zdraví a nemoci člověka. Výuka je předběžně dohodnuta s odborníky na 1. LF UK v Praze.
 • Zeměpis v anglickém jazyce: Předmět vyučovaný v anglickém jazyce zaměřený na základy fyzické geografie, socioekonomické geografie a regionální geografie anglicky mluvících zemí.
 • Interpretační seminář odborných textů: Předmět zaměřený na porozumění složitějšímu filozofickému nebo odbornému textu a jeho interpretaci.
 • Interpretační seminář literárních děl: Předmět zaměřený na porozumění a interpretaci uměleckých textů.

Výstup klíčové aktivity:

Výuka 12 nových nebo inovovaných volitelných předmětů.

Ke každému předmětu bude předem zpracován sylabus, proběhne výuka předmětu v rozsahu nejméně jeden školní rok a následně bude zpracována metodika daného volitelného předmětu.

 

Náklady a vybavení

Z projektu budou hrazeny osobní náklady vyučujících a literatura a pomůcky pro výuku VP.

 

Pro podporu výuky volitelných předmětů bude pořízeno následující vybavení:

 • odborná a populárně naučná literatura (učebnice, knihy, případně časopisy). Plánujeme zakoupení přibližně 6 knih pro jeden předmět ve školním roce, tj. celkem 144 knih (2 x 12 předmětů po 6 knihách). Cenu jedné učebnice nebo odborné publikace kalkulujeme 330 Kč (včetně DPH). Celkové předpokládané náklady na literaturu pro jeden předmět ve školním roce činí tedy 1 980 Kč.
 • multilicence programu Mathematica – jeden z předních světových systémů pro provádění numerických i symbolických výpočtů a vizualizaci dat. Software bude vyžit pro výuku volitelných předmětů z matematiky a částečně též z ostatních oborů (fyzika, chemie, biologie).

K výuce budou podle možností využity rovněž pomůcky a výukové materiály zakoupené či vytvořené v klíčové aktivitě 2.

Celkové přímé náklady na klíčovou aktivitu činí 721 222 Kč.

 

Požadavky na lektory a popis práce:

Předem připraví osnovy a obsah vyučovaného předmětu. Pro nabídku předmětu studentům zpracovává jeho sylabus, ten publikuje na vzdělávacím portálu nebo na webových stránkách školy.

V průběhu školního roku připravuje a realizuje výuku volitelného předmětu. Pro každý předmět počítáme se dvěma hodinami výuky týdně, lektor má v jednom týdnu dvě hodiny na přípravu výuky a dvě hodiny na vlastní výuku. Pokud výuka v daném týdnu odpadne, lektorovi nejsou proplaceny žádné hodiny.

Průběžně hodnotí přínos výuky svého předmětu pro žáky a na základě tohoto hodnocení inovuje obsah a metodiku předmětu. Průběžně zpracovává písemnou metodiku svého předmětu v rámci hodin určených na přípravu výuky.

Po skončení výuky ve školním roce dopracuje lektor metodiku svého předmětu, podle které je možné předmět vyučovat v následujícím školním roce a která je k dispozici ostatním vyučujícím.

 

 


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)