Mimořádná opatření - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Mimořádná opatření

Mimořádná opatření k organizaci přijímacích zkoušek vzhledem ke COVID-19

 

Na základě mimořádného opatření MZČR č.j.: 14592/2021-1MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 se upravují podmínky osobní přítomnosti uchazečů na přijímací zkoušce.

 

Osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce je možná pouze tehdy, pokud

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo

  • předloží doklad, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

  • předloží doklad vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech.

 Pokud uchazeč nesplní některou z výše uvedených podmínek, nebude připuštěn k přijímací zkoušce na škole.


Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 nebude testování před konáním přijímacích zkoušek provádět.

 

 

Další organizační pokyny k přijímacímu řízení:

  • přinést doklad o negativním výsledku testu (viz výše),

  • uchazeč je povinen mít po celou dobu přijímacího řízení respirátor nebo obdobný prostředek naplňující technické podmínky a požadavky (např. FFP2, KN 95),

  • vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám,

  • povinnost přinést s sebou pozvánku k přijímací zkoušce a povolené pomůcky.

 

Uchazečům, kteří se ze závažných důvodů (nemoc) nemohou zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu a tuto skutečnost náležitě doloží potvrzením příslušného orgánu nejpozději do tří dnů po termínu přijímací zkoušky ředitelce školy, je stanoven náhradní termín přijímací zkoušky na 2. 6. 2021 pro 1. termín a 3. 6. 2021 pro 2. termín.

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 21. 5. 2021).

Nahlížení do spisů podle § 36, odst. 3. a § 38 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) bude umožněno zákonným zástupcům 19. 5. 2021 od 14:00 do 17:00.

Termín pro odevzdání zápisových lístků je do 4. 6. 2021.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU