Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Informatika

Od školního roku 2022/23 postupně přecházíme v předmětu Infomatika na nový Rámcový vzdělávací program, který klade důraz na tzv. informatické myšlení. Výuku algoritmizace a programování však na naší škole podporujeme dlouhodobě.

Nově je Informatika vyučována již od primy, v každém ročníku na nižším gymnáziu 1 hodinu týdně. Podle dobíhajícího školního vzdělávacího programu se vyučuje od tercie. U víceletého studia se na vyšším gymnáziu vyučuje Informatika 2 hodiny v kvintě, po 1 hodině v sextě a septimě. V prvním a druhém ročníku čtyřletého studia vždy 2 hodiny týdně. 

Na nižším gymnnáziu naučíme žáky základy ovládání počítače, prozradíme, jak počítače pracují uvnitř, seznámíme s principem fungování internetu a chování v kyberprostoru.

Prostor je i pro základy programování. V souladu s aktuálními trendy a novým rvp zařazujeme do výuky tzv. informatické myšlení. Žáky seznámíme se základy algoritmizace a programování v objektově orientovaném vizuálním vývojovém prostředí Scratch a v kvintě, resp. prvním ročníku si žáci vyzkouší programování ozobotů v aplikaci Ozoblockly. V sextě již několik let vyučujeme základy programování v jazyce C# v MS Visual Studiu. V rámci tohoto konceptu se pravidelně účastníme informatické algoritmické soutěže Bobřík IVT a naši žáci dosahují opakovaně výborného umístění.

 

Ve výuce klademe důraz na praktickou část, ale seznamujeme žáky i s teoretickými základy v oblasti operačních systémů, počítačových sítí a internetu, hardware a software, základy grafiky.  V praktické části se žáci naučí pracovat s textovým editorem Word, tabulkovým kalkulátorem Excel, prezentačním programem Power Point, databázovým programem Access. Dále si osvojí tvorbu webových stránek v jazyce HTML s využitím kaskádových stylů, seznámí se s vektorovou grafikou v programu Zoner Callisto, rastrovou grafikou v Paint Shop Pro a 3D grafikou v programu SketchUp. Do výuky jsme zařadili i seznámení s novými technologiemi - 3D tiskem, IoT, AI a dalšími.

 

Naším cílem je výchova pokročilého uživatele s kladným vztahem k počítači a novinkám v oblasti informačních technologií. Obsah předmětu neustále rozvíjíme a doplňujeme. Snažíme se, aby výuka byla atraktivní, doplňujeme ji například zajímavými videy.

Vzhledem k nestálosti obsahu předmětu dáváme přednost elektronickým materiálům, které mají studenti k dispozici v kurzech Google Classroom. Tuto platformu využíváme nejen při distanční výuce, ale jako podporu prezenční výuky i k dalším aktivitám, např. k odevzdávání domácích úkolů.

Škola má 3 moderní počítačové učebny vybavené operačním systémem Windows 10 a MS Office. Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem. Při práci v učebnách musí studenti dodržovat pravidla daná řádem učeben. Individuálně je možné učebny využívat po dohodě s vyučujícím ke studijním účelům, tj. přípravě na testy, doplňování učiva.

V posledním ročníku si žáci mohou vybrat z několika volitelných předmětů shrnujících a rozšiřujících probrané učivo, je možné se věnovat i studiu programování, a to v jazyce C# v prostředí MS Visual Studio. Z předmětu IVT lze i maturovat, maturitní otázky mají část uživatelskou a část programátorskou. 

V rámci volitelných předmětů si žáci mohou osvojit hmatovovou metodu psaní všemi deseti pomocí programu. Myslíme si, že osvojení této dovednosti je pro studenty celoživotním přínosem a usnadní jim další práci s počítačem, např. urychlí psaní zápisků v dalších ročnících či psaní seminárních prací.

Žáci se naučí ovládnout motoriku svých prstů, důraz je kladen na minimální chybovost a přiměřenou rychlost. Výhodou psaní pomocí hmatové metody dále je rozložení námahy na všech deset prstů, snížení zrakové únavy, odstranění bočního vytáčení páteře nebo předklonu hlavy. Při výuce psaní všemi deseti nejde jen o osvojení prstokladu, ale patří sem i správný způsob sezení, držení rukou a zad. Vedlejším pozitivním efektem nácviku je trénink soustředění.

Se svými dotazy a připomínkami se můžete obracet na profesorky Ing. Markétu Kožíškovou a Ing. Evu Soukupovou na jejich e-mailech – koziskova@gymvod.cz a eva.soukupova@gymvod.cz .


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)