Informatika - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Informatika a výpočetní technika

Předmět informatika a výpočetní technika se podle školního vzdělávacího programu vyučuje od tercie do septimy u víceletého studia (časová dotace v jednotlivých ročnících 2-1-2-1-1) a v prvním a druhém ročníku čtyřletého studia, vždy 2 hodiny týdně.

Ve výuce klademe důraz na praktickou část, ale seznamujeme žáky i s teoretickými základy v oblasti operačních systémů, počítačových sítí a internetu, hardware a software, základy grafiky.  V praktické části se žáci naučí pracovat s textovým editorem Word, tabulkovým kalkulátorem Excel, prezentačním programem Power Point, databázovým programem Access. Dále si osvojí tvorbu webových stránek v jazyce HTML s využitím kaskádových stylů, seznámí se s  vektorovou grafikou v programu Zoner Callisto, rastrovou grafikou v Paint Shop Pro a 3D grafikou v programu SketchUp. V sextě již několik let vyučujeme základy programování v jazyce C# v MS Visual Studiu. 

V souladu s aktuálními trendy a novým rvp zařazujeme do výuky tzv. informatické myšlení. V kvartě žáky seznámíme se základy algoritmizace a programování v objektově orientovaném vizuálním vývojovém prostředí Scratch a v kvintě si žáci vyzkouší programování ozobotů.

V rámci tohoto konceptu se pravidelně účastníme informatické algoritmické soutěže Bobřík IVT a naši žáci dosahují opakovaně výborného umístění.

Naším cílem je výchova pokročilého uživatele s kladným vztahem k počítači a novinkám v oblasti informačních technologií. Obsah předmětu neustále rozvíjíme a doplňujeme. Snažíme se, aby výuka byla atraktivní, doplňujeme ji například zajímavými videy.

Vzhledem k nestálosti obsahu předmětu dáváme přednost elektronickým materiálům, které mají studenti k dispozici v kurzech Google Classroom. Tuto platformu využíváme nejen při distanční výuce, ale jako podporu prezenční výuky i k dalším aktivitám, např. k odevzdávání domácích úkolů.

Škola má 3 moderní počítačové učebny vybavené operačním systémem Windows 10, MS Office 2016/2013. Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem. Při práci v učebnách musí studenti dodržovat pravidla daná řádem učeben. Individuálně je možné učebny využívat po dohodě s vyučujícím ke studijním účelům, tj. přípravě na testy, doplňování učiva.

V posledním ročníku si žáci mohou vybrat z několika volitelných předmětů shrnujících a rozšiřujících probrané učivo, je možné se věnovat i studiu programování, a to v jazyce C# v prostředí MS Visual Studio. Z předmětu IVT lze i maturovat, maturitní otázky mají část uživatelskou a část programátorskou. 

V rámci volitelných předmětů si žáci mohou osvojit hmatovovou metodu psaní všemi deseti pomocí programu. Myslíme si, že osvojení této dovednosti je pro studenty celoživotním přínosem a usnadní jim další práci s počítačem, např. urychlí psaní zápisků v dalších ročnících či psaní seminárních prací.

Žáci se naučí ovládnout motoriku svých prstů, důraz je kladen na minimální chybovost a přiměřenou rychlost. Výhodou psaní pomocí hmatové metody dále je rozložení námahy na všech deset prstů, snížení zrakové únavy, odstranění bočního vytáčení páteře nebo předklonu hlavy. Při výuce psaní všemi deseti nejde jen o osvojení prstokladu, ale patří sem i správný způsob sezení, držení rukou a zad. Vedlejším pozitivním efektem nácviku je trénink soustředění.

Se svými dotazy a připomínkami se můžete obracet na profesorky Ing. Markétu Kožíškovou a Ing. Evu Soukupovou na jejich e-mailech – koziskova@gymvod.cz a eva.soukupova@gymvod.cz .


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU