Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Logo ESSF

Aktuální akce

Testování žáků

V týdnu od 10. do 14. května se prezenčně vyučují třídy DADBKAKB a KC. Platný rozvrh pro tento týden naleznete v aplikaci Bakaláři nebo pod záložkou Suplování. Na hodiny tělesné výchovy chodí žáci ven. Žáci těchto tříd budou testování antigenními testy na onemocnění covid-19 v pondělí od 7:30 v učebnách DA - F1, DB - F2, KA - F3, KB v tělocvičně a KC v ŠJ. 

Z rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy poté budou v týdnech od 10. do 30. května žáci účastnící se prezenční výuky na našem gymnáziu testováni na onemocnění covid-19 ještě i testy PCR. Ke zpracování osobních údajů žáků a poskytnutí kontaktních informací zákonných zástupců laboratoři je třeba vyjádření informovaného souhlasu zákonných zástupců. Ten naleznete spolu s dalšími informacemi k testování v příloze této zprávy. Při příchodu do školy je třeba odevzdat tento souhlas vytištěný a vyplněný.

Informaci průběžně aktualizujeme.

Žáci tříd PA, TA, TB a TC obdrží formuláře předtištěné v pátek 7. května.

Informace o zpracování OÚ - testování COVID v2.docx (21.78 kB)


Dodatek MŠMT k přijímacímu řízení

Ministerstvo upravilo dodatkem k opatření obecné povahy pravidla pro zpětvzetí zápisového lístku na střední školu a možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu u některých uchazečů.

Uchazeči hlásící se na čtyřletý obor vzdělání, kteří měli konat oba řádné termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. opatření obecné povahy a nezúčastnili se jednoho z termínů, mohou konat zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí do 14. května 2021 ředitelce školy, ve které měli zkoušku konat, že budou tuto zkoušku konat v náhradním termínu. 

Dodatek dále doplňuje možnost zpětvzetí zápisového lístkupokud bude uchazeč přijat na střední školu na základě konání přijímacích zkoušek (jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky) v náhradním termínu.

Dodatek k opatření obecné povahy.pdf (1.8 MB)


Výuka od 3. května

Vláda ČR rozhodla dnes, ve čtvrtek 29. dubna, o návratu žáků nižšího gymnázia do prezenční výuky rotační formou. Ve dnech 3., 4. a 7. května se budou prezenčně vyučovat třídy PA, TA, TB a TC. Testovat se žáci těchto tříd budou na onemocnění covid-19 v pondělí 3. května od 8:30 a v pátek 7. května od 7:30 v učebnách F2 (PA), F3 (TB), ŠJ (TC) a v tělocvičně (TA). Vyučování bude probíhat podle rozvrhu uveřejněného koncem týdne v Bakalářích. I nadále platí, že žáci s příznaky tohoto infekčního onemocnění by vůbec neměli do budovy školy vstupovat.

Žáci zmíněných tříd obdrží během první hodiny se svým třídním učitelem i výpis vysvědčení za 1. pololetí.

Ostatní třídy se vyučují i nadále distančně.


Testování našich studentů ke konání přijímacích zkoušek

na víceleté vzdělávaní 27.4.2021 mezi 8:00 -10:00

na čtyřleté vzdělávaní 29.4.2021 mezi 8:00 -10:00


Ředitelské volno

Z důvodu konání přijímacích zkoušek je pro žáky ve středu 5. května a ve čtvrtek 6. května vyhlášeno ředitelské volno.


Přijímací zkoušky - aktuální informace k povinnému nošení roušek

Na základě mimořádného opatření MZČR č. j.: MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 se mění podmínky k povinnému nošení roušek, které je platné od 21. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se mění oproti současnosti následující:

  • uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).


Provozní opatření

S ohledem na Mimořádná opatření č. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN a MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN vydaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky 6. dubna 2021 je všem žákům, jejich zákonným zástupcům a zaměstnancům školy umožněn vstup do budovy školy, pouze pokud nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a podstoupili při prvním vstupu do školy v jednom týdnu antigenní testování na onemocnění covid-19 s negativním výsledkem. Testovací místností je tělocvična. Testy si pedagogové vyzvedávají ve vrátnici. V budově školy je možné se pohybovat pouze s respirátorem třídy FFP2.

 

Podmínky se považují za splněné, pokud osoba doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pro zaměstnance dále

d) je zároveň zaměstnancem jiné školy či školského zařízení a předloží potvrzení o negativním výsledku testu podle čl. I, které není starší 48 hodin a které zaměstnanci vystavila jiná škola nebo školské zařízení.

Testovací diagram.pdf (800.71 kB)

Informace o zpracování osobních údajů.pdf (438.2 kB)


Třídní schůzky 21. 4. 2021

 Vážení rodiče,

bohužel nám situace stále nedovoluje uspořádat třídní schůzky v klasické podobě. 
Rádi bychom Vás tedy opět pozvali na on-line třídní schůzky, které se uskuteční 21. 4. 2021 od 18:00. On-line třídní schůzka bude probíhat přes Google Meet. Využijte přihlašovací údaje svých dětí a před 18:00 Vám třídní vyučující zašle na Google Classroom odkaz sloužící k připojení na on-line třídní schůzku.

Pokud byste měli zájem o individuální konzultace s dalšími vyučujícími, je tak možné učinit po předchozí dohodě. Můžete využít e-mail či telefonický kontakt.

 


Přijímací zkoušky - mimořádná opatření

Mimořádná opatření k organizaci přijímacího řízení a další informace naleznete v příloze.

Mimořádná opatření k přijímacímu řízení.pdf (224.86 kB)


Změny termínů přijímacích zkoušek

Na základě rozhodnutí MŠMT se posouvá termín přijímacích zkoušek na střední školy:

  • přijímací zkoušky pro 4leté studium na 3. a 4. května 2021,
  • přijímací zkoušky pro 6leté a 8leté studium na 5. a 6. května 2021.


Úřední hodiny o jarních prázdninách

 

středa 3.3.2021 od 8,00 - 12,00 hodin


Informace k volitelným seminářům 2021/2022

http://www.gymvod.cz/volitelne-seminare/


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU