Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Logo ESSF

Aktuální akce

Výuka a testování v týdnu od 17. května

Z rozhodnutí Vlády ČR se obnovuje prezenční výuka všech tříd nižšího gymnázia, tedy primy, sekund, tercií a kvart, a to bez rotace. 

Žáci primy a tercií, kteří jsou tento týden na výuce distanční, budou na onemocnění covid-19 testování jak antigenními testy s téměř okamžitým výsledkem, tak testy PCR, které se zpracovávají v laboratoři. 

 

Žáci sekund a kvart, kteří docházejí do školy i tento týden, budou testování pouze PCR testy.

Pokud některý z žáků nebude přítomen v pondělí na testování, informujte prosím o této skutečnosti třídního učitele, aby mohlo být zajištěno testování v náhradním termínu.

 

Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky (jeden na jednoho).

 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

 

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 

Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

 

Škola může poskytnout kontaktní informace na zákonné zástupce žáků laboratoři za účelem oznámení výsledku testu až po získání písemnho souhlasu. Příslušný formulář obdrželi žáci od svých třídních učitelů. V případě ztráty či chyby lze stáhnout jako přílohu této zprávy.

 

I nadále platí, že osoba s příznaky onemocnění covid-19 by vůbec neměla vstupovat do budovy školy.

 

Pro zajištění hladkého průběhu prosíme, aby žáci byli v učebnách, pokud je to možné, již v 7:30 hodin.

 

Pro správný výsledek testu nejezte, nepijte, nežvýkejte žvýkačku a nekuřte 10 minut před odběrem.

 

Poslední bod se týká tělesné výchovy. Ta je nyní možná ve venkovních prostorách. Přizpůsobte tomu prosím oblečení na hodiny tělesné výchovy.

Informace o zpracování OÚ - testování COVID v2.docx (21.78 kB)

Souhlas zákonného zástupce.docx (28.56 kB)


Testování žáků

V týdnu od 10. do 14. května se prezenčně vyučují třídy DADBKAKB a KC. Platný rozvrh pro tento týden naleznete v aplikaci Bakaláři nebo pod záložkou Suplování. Na hodiny tělesné výchovy chodí žáci ven. Žáci těchto tříd budou testování antigenními testy na onemocnění covid-19 v pondělí od 7:30 v učebnách DA - F1, DB - F2, KA - F3, KB v tělocvičně a KC v ŠJ. 

Z rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy poté budou v týdnech od 10. do 30. května žáci účastnící se prezenční výuky na našem gymnáziu testováni na onemocnění covid-19 ještě i testy PCR. Ke zpracování osobních údajů žáků a poskytnutí kontaktních informací zákonných zástupců laboratoři je třeba vyjádření informovaného souhlasu zákonných zástupců. Ten naleznete spolu s dalšími informacemi k testování v příloze této zprávy. Při příchodu do školy je třeba odevzdat tento souhlas vytištěný a vyplněný.

Informaci průběžně aktualizujeme.

Žáci tříd PA, TA, TB a TC obdrží formuláře předtištěné v pátek 7. května.

Informace o zpracování OÚ - testování COVID v2.docx (21.78 kB)


Dodatek MŠMT k přijímacímu řízení

Ministerstvo upravilo dodatkem k opatření obecné povahy pravidla pro zpětvzetí zápisového lístku na střední školu a možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu u některých uchazečů.

Uchazeči hlásící se na čtyřletý obor vzdělání, kteří měli konat oba řádné termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. opatření obecné povahy a nezúčastnili se jednoho z termínů, mohou konat zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí do 14. května 2021 ředitelce školy, ve které měli zkoušku konat, že budou tuto zkoušku konat v náhradním termínu. 

Dodatek dále doplňuje možnost zpětvzetí zápisového lístkupokud bude uchazeč přijat na střední školu na základě konání přijímacích zkoušek (jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky) v náhradním termínu.

Dodatek k opatření obecné povahy.pdf (1.8 MB)


Výuka od 3. května

Vláda ČR rozhodla dnes, ve čtvrtek 29. dubna, o návratu žáků nižšího gymnázia do prezenční výuky rotační formou. Ve dnech 3., 4. a 7. května se budou prezenčně vyučovat třídy PA, TA, TB a TC. Testovat se žáci těchto tříd budou na onemocnění covid-19 v pondělí 3. května od 8:30 a v pátek 7. května od 7:30 v učebnách F2 (PA), F3 (TB), ŠJ (TC) a v tělocvičně (TA). Vyučování bude probíhat podle rozvrhu uveřejněného koncem týdne v Bakalářích. I nadále platí, že žáci s příznaky tohoto infekčního onemocnění by vůbec neměli do budovy školy vstupovat.

Žáci zmíněných tříd obdrží během první hodiny se svým třídním učitelem i výpis vysvědčení za 1. pololetí.

Ostatní třídy se vyučují i nadále distančně.


Ředitelské volno

Z důvodu konání přijímacích zkoušek je pro žáky ve středu 5. května a ve čtvrtek 6. května vyhlášeno ředitelské volno.


Přijímací zkoušky - aktuální informace k povinnému nošení roušek

Na základě mimořádného opatření MZČR č. j.: MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 se mění podmínky k povinnému nošení roušek, které je platné od 21. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se mění oproti současnosti následující:

  • uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).


Provozní opatření

S ohledem na Mimořádná opatření č. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN a MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN vydaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky 6. dubna 2021 je všem žákům, jejich zákonným zástupcům a zaměstnancům školy umožněn vstup do budovy školy, pouze pokud nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a podstoupili při prvním vstupu do školy v jednom týdnu antigenní testování na onemocnění covid-19 s negativním výsledkem. Testovací místností je tělocvična. Testy si pedagogové vyzvedávají ve vrátnici. V budově školy je možné se pohybovat pouze s respirátorem třídy FFP2.

 

Podmínky se považují za splněné, pokud osoba doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pro zaměstnance dále

d) je zároveň zaměstnancem jiné školy či školského zařízení a předloží potvrzení o negativním výsledku testu podle čl. I, které není starší 48 hodin a které zaměstnanci vystavila jiná škola nebo školské zařízení.

Testovací diagram.pdf (800.71 kB)

Informace o zpracování osobních údajů.pdf (438.2 kB)


Třídní schůzky 21. 4. 2021

 Vážení rodiče,

bohužel nám situace stále nedovoluje uspořádat třídní schůzky v klasické podobě. 
Rádi bychom Vás tedy opět pozvali na on-line třídní schůzky, které se uskuteční 21. 4. 2021 od 18:00. On-line třídní schůzka bude probíhat přes Google Meet. Využijte přihlašovací údaje svých dětí a před 18:00 Vám třídní vyučující zašle na Google Classroom odkaz sloužící k připojení na on-line třídní schůzku.

Pokud byste měli zájem o individuální konzultace s dalšími vyučujícími, je tak možné učinit po předchozí dohodě. Můžete využít e-mail či telefonický kontakt.

 


Přijímací zkoušky - mimořádná opatření

Mimořádná opatření k organizaci přijímacího řízení a další informace naleznete v příloze.

Mimořádná opatření k přijímacímu řízení.pdf (224.86 kB)


Změny termínů přijímacích zkoušek

Na základě rozhodnutí MŠMT se posouvá termín přijímacích zkoušek na střední školy:

  • přijímací zkoušky pro 4leté studium na 3. a 4. května 2021,
  • přijímací zkoušky pro 6leté a 8leté studium na 5. a 6. května 2021.


Informace k volitelným seminářům 2021/2022

http://www.gymvod.cz/volitelne-seminare/


Pololetní klasifikace a další informace

V souladu s pokyny MŠMT poskytujeme žákům a jejich zákonným zástupcům klasifikaci za 1. pololetí školního roku 2020/2021 elektronicky prostřednictvím programu Bakaláři. Podrobnější návod naleznete v případě potřeby za odkazem.

Od pondělí 1. února je výuka ve všech ročnících gymnázia i nadále organizována distančně, avšak podle nového rozvrhu hodin. I ten naleznete v programu Bakaláři.


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)